ชื่อ - นามสกุล :นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
หน้าที่หลัก :บริหารสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
ที่อยู่ :บ้านกู่น้อยพัฒนา หมู่ 21 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
Telephone :0819127297
Email :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด