ชื่อ - นามสกุล :นายสนธยา สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :084418161
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :