ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ ฤทธิทักษ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :081872208
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :