ชื่อ - นามสกุล :นางปภินดา วงษ์วาสน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :043532532
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :