ชื่อ - นามสกุล :นายสุรพล สายยุทธ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
Telephone :043-626909
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :